Algemene Voorwaarden In deze algemene voorwaarden zullen de hiernavolgende termen en betekenissen gebruikt worden, tenzij deze uitdrukkelijk anders is weergegeven. WebData: Tiende Vrijstraat 25, 9300 Aalst (Nieuw adres Felix de Hertstraat 88) En de opdrachtgever: De wederpartij, dus de klant van WebData. 1.) De opdrachtgever verklaart dat hij geen enkel materiaal op de webservers van Webdata zal plaatsen die een inbreuk op de copyright, merknamen en patenten zijn. Alsook zal hij nota nemen dat we geen SPAM, geweld, porno en discriminerende of aanstootgevende teksten en of afbeeldingen niet zullen toelaten. De opdrachtgever ontheft WebData van iedere verantwoordelijkheid en of aansprakelijkheid van het door de opdrachtgever geplaatste inhoud op zijn website(s), die geplaatst zijn op de gehuurde ruimte van WebData. Toevoeging 1 De opdrachtgever dient ook MEERDERJARIG te zijn! Ook zal dit gelden voor computervirussen en andere bij wet verboden activiteiten zullen geheel en alleen voor de cliŽnt in rekening gebracht worden. Webdata behoudt zich ook het recht om een account volledig af te sluiten, indien er niet gereageerd wordt op eventuele inbreuken die hierboven vermeld zijn, en dit zonder enige weergave van betaalde gelden. 2.) De activatie van een nieuw hosting account zal pas gebeuren indien Webdata de betaling of een bewijs heeft ontvangen. 3.) Webdata zal ook al het nodige doen wat in ons vermogen ligt om de opdrachtgever, een stabiele en snelle verbinding met zijn Website toe te laten. Webdata kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of gevolgschade die het gevolg is van overmacht. Ook onbereikbaarheid van de servers ten gevolge van een defect, stroomuitval of een stroomstoring, alsmede van onderhoud aan de hardware/software wordt als zodanig aangemerkt. Verder zal WebData alles doen wat in haar macht ligt om de de servers te beschermen in verband met inbraakpogingen. WebData zal echter niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het vernietigen van data onder de vorm van inbraken, hacking en dergelijke. 4.) Het is de cliŽnt niet toegelaten om zijn eigen Webruimte onder te verhuren aan iemand anders. 5.) Het is cliŽnt toegestaan om gebruik te maken van eigen scripts en programma's op de WebData server, zolang deze het functioneren van de server niet in gevaar brengen. WebData zal dit beoordelen. 6.) WebData zal de gewenste domeinnaam aangevraagd door de opdrachtgever en ten behoeve van hem aanvragen en is niet aansprakelijk voor welke schade of gevolgschade die enige derde geleden heeft wegens de overtreding van diens rechten door dit handelen van de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt en blijft eigenaar van deze domeinnaam. 7.) De loopduur van een contract bedraagt steeds 12 maanden tenzij anders vermeld op factuur en wordt steeds stilzwijgend verlengd. Uw nieuwe factuur wordt ongeveer een maand na het verstrijken met de de post verstuurd naar de opdrachtgever. De opdrachtgever dient alle facturen van Webdata voor de vervaldatum te voldoen. Het niet of niet tijdig voldoen van onze facturen kan lijden tot een afsluiting van uw account. Bij een opzegging van een van onze diensten dient de opdrachtgever zo vroeg mogelijk aan WebData een schriftelijke opzegging te doen, en dit uiterlijk 15 dagen voor het einde van de lopende overeenkomst. 8.) Al onze prijzen zijn exclusief 21 % BTW en worden dus verhoogd met deze BTW percentage. (Tenzij anders vermeld) 9.) WebData houdt zich het recht om eventuele wijzigingen aan te brengen in zijn algemene voorwaarden. De opdrachtgever heeft wel het recht gedurende 30 dagen na de mededeling van de wijzigingen om de overeenkomst met een onmiddelijke ingang te staken, en zulks tegen de terugbetaling van de reeds aan WebData vooruitbetaalde bedragen. 10.) Dit contract regelt de volledige overeenkomst tussen WebData en de opdrachtgever en is de weerslag van al de afspraken die gemaakt zijn tussen WebData en de opdrachtgever. Indien er een of meerdere onderdelen van deze overeenkomst door enige rechtsplegende instantie moest ongeldig verklaard worden, zullen al de overige onderdelen van deze overeenkomst rechtsgeldig blijven. 11.) Het belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, in welke vorm hoedanook en zullen worden onderworpen aan de Handelsrechtbank van Aalst en enkel deze zal bevoegd zijn. 12. Als ook de aanvaarding van de DNS.BE voorwaarden : http://www.dns.be/library/documents/113_enduser_terms_and_conditions_nl_v50.pdf (v.1.1)